Polityka prywatności 

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS z siedzibą w Warszawie 00-040 ul. Warecka 4/6 jako Administrator Danych Osobowych informuje o celach, sposobach i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z art. 13 RODO oraz z partykularną zasadą szacunku dla prywatności opisujemy, jakie Twoje dane przetwarzamy, jakie podstawy prawne przetwarzania wykorzystujemy, jak długo przechowujemy Twoje dane oraz czy i komu je udostępniamy. 

Sposoby przetwarzania danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe przechowujemy w formie papierowej i/lub elektronicznej, w zamykanych szafach, na serwerze, a także w komputerach. Zarówno dane w formie papierowej, jak i dane cyfrowe są przez nas odpowiednio zabezpieczane zgodnie z RODO, rozporządzeniami krajowymi o zachowaniu bezpieczeństwa informacji oraz normami z rodziny ISO 27001.

Podmioty, które do realizacji usług potrzebują przetwarzać administrowane przez nas dane osobowe są na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zobowiązane do wprowadzenia ochrony co najmniej równej tej, którą sami wprowadziliśmy.

Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

Jeśli szukasz informacji na naszej stronie:

Zbieramy przede wszystkim Twój adres IP za pomocą plików cookies w celu lepszego dostosowania strony do Twoich potrzeb oraz w celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f). Więcej informacji o cookies znajdziesz tutaj (link do polityki cookies).

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej lub za pomocą komunikatorów internetowych:

Przetwarzamy Twój adres korespondencyjny / adres e-mail / identyfikator w komunikatorze internetowym w celu odpowiedzi na list lub wiadomość elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f). Dane są usuwane po zakończeniu korespondencji lub zamknięciu sprawy, której dotyczyła korespondencja.

Jeśli korzystasz z naszego wsparcia:

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe zwykłe, które Cię dotyczą, takie jak imię i nazwisko oraz inne dane niezbędne do realizacji wsparcia i/lub wymagane przez grantodawcę. Celem przetwarzania jest realizacja zadań wsparcia. Dane przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit.e RODO, czyli realizacja zadania publicznego oraz art.6 ust.1 lit.f RODO, tj. uzasadniony interes administratora. Twoje dane udostępniamy usługodawcom w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych oraz organom upoważnionym z mocy prawa. 

Dane wrażliwe (przede wszystkim dane o niepełnosprawnościach) przetwarzamy na podstawie art. 9 ust.2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę , której dane dotyczą w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej) oraz art.9 ust.2 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą).

Twoje dane przechowujemy przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym zakończył się projekt, z uwagi na obowiązki rozliczeniowo-kontrolne. 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadasz prawo do:

  • żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jeśli nie życzysz sobie, abyśmy przetwarzali Twoje dane na postawie uzasadnionego interesu,
  • w razie uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem prawa – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

  • Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji poszczególnych działań Stowarzyszenia BORIS. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z tych działań.
  • Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.